Kontakty užitečné pro podnikatele

Okresní úřad v Ratiboři

nám. Plac Okrzei 4
tel. +48 32 45 97 300
e-mail: bok@powiatraciborski.pl
webová stránka: powiatraciborski.pl

Útvary, kde může podnikatel získat pomoc, informace nebo rozhodnutí:

Referát architektury a stavební úřad
tel. +48 32 45 97 353
e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl
webová stránka: powiatraciborski.pl
Referát architektury a stavební úřad patří z hlediska podnikatele k důležitějším místům. Zde jsou vydávána mj. stavební povolení, rozhodnutí k schválení technické dokumentace a přijímány ohlášení demolic stavebních objektů.
Referát životního prostředí, vodohospodářství a zemědělství
tel. +48 32 45 97 334 (hospodaření s odpady)
tel. +48 32 45 97 335 (ochrana životního prostředí a geologie)
tel. +48 32 45 97 337 (dotace)
tel. +48 32 45 97 338 (ochrana přírody, zemědělství a lesnictví)
tel. +48 32 45 97 339 (hospodaření s vodou a odpadními vodami)
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Tento referát mj. vydává vodoprávní povolení, povolení na zpracování, sběr a svoz odpadů a správní rozhodnutí týkající se kácení stromů a keřů.

Referát investic a oprav
tel. +48 32 45 97 364
e-mail: inwestycje@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Referátu mj. přísluší dohled nad investicemi a opravami v rámci okresního rozpočtu a součinnost s ostatními organizačními složkami s cílem zajištění vhodného externího financování.

Referát správy majetku
tel. +48 32 45 97 353;
e-mail: nieruchomosci@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Tento referát mj. vede registr nemovitostí, které jsou okresním nebo státním majetkem, stanovuje hodnotu okresních nebo státních nemovitostí, připravuje nemovitosti k prodeji.

Referát vnějších fondů a rozvojové strategie
tel. +48 32 45 97 366
e-mail: strategia@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Tento referát se mimo jiné zabývá zjišťováním potřeb a možností žádání o externí zdroje na realizaci úkolů okresu. Vykonává také dohled nad aktualizací a realizací Rozvojové strategie okresu.

Referát veřejných zakázek
tel. +48 32 45 97 385
e-mail: przetargi@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Referát posuzuje zakázky zadávané okresním úřadem a také připravuje a vede řízení o poskytnutí zakázky.

Odbor dopravy
tel. +48 32 45 97 311
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Tento odbor mimo jiné registruje vozidla, vydává státní poznávací značky, provádí změny v technických průkazech vozidel, vydává řidičské průkazy a ukládá povinnost dodatečných technických kontrol u vozidel.

Odbor geodézie
tel. +48 32 45 97 356
e-mail: geodezja@powiatraciborski.pl
webová stránka: http://www.powiatraciborski.pl/
Tento odbor vede okresní geodetický a kartografický fond, včetně katastru a geodetické evidence inženýrských sítí.  

 

Podporující partneři v Polsku
 

Správa sociálního zabezpečení v Ratiboři

ul. Łąkowa 28
tel. +48 32 415 23 85
Správa sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) vybírá pojistné na sociální a zdravotní pojištění občanů a poskytuje plnění (např. starobní a invalidní důchody, nemocenské dávky nebo peněžitou pomoc v mateřství) ve výši a podle pravidel stanovených ve všeobecně platných předpisech.
 

Okresní hygienická stanice v Ratiboři   
ul. Stefana Batorego 8
tel. +48 32 459 41 32
Okresní hygienická stanice (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna) se věnuje úkolům v oblasti veřejného zdraví. Provádí kontrolu a dohled nad hygienickými podmínkami v různých oblastech života. Vydává rozhodnutí v oblasti nemoci z povolání.
 

Okresní úřad práce v Ratiboři
ul. Klasztorna 6
tel. +48 32 415 45 50, 32 415 88 23,  32 419 05 02, 32 415 71 57
Okresní úřad práce (Powiatowy Urząd Pracy) se věnuje průzkumu a analýzám trhu práce a poskytování informací nezaměstnaným. Kromě toho zprostředkovává práci uchazečům o zaměstnání.

 

Finanční úřad v Ratiboři
ul. Stanisława Drzymały 32
tel. +48 32 415 42 11
Finanční úřad (Urząd Skarbowy) je instituce, která mj. vybírá daně, poplatky a další odvody do státního rozpočtu, provádí finanční kontroly, vykonává dohled a vede daňová řízení.
 

Celní úřad v Rybniku
kód organizace: 332000
adresa: 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51
tel. +48 32 439-01-00
fax: +48 32 439-01-10
e-mail: uc.rybnik@kat.mofnet.gov.pl
Úřední hodiny:
pondělí–pátek: 7:15–15:15

 

Charakteristika a místní příslušnost:
Celní úřad v Rybniku je úřad zajišťující činnost orgánu státní správy, který nepodléhá vojvodovi (zástupci státní správy v regionu – vojvodství), tj. vedoucímu Celního úřadu v Rybniku. Úřad vykonává úkoly stanovené v zákoně o celní službě, celních předpisech, zákoně o spotřební dani, zákoně o hazardních hrách a v jejich prováděcích předpisech a v dalších předpisech, a to v souladu s právními předpisy, směrnicemi, rozhodnutími a pokyny ministra příslušného pro otázky veřejných financí, Předsedy celní služby, Ředitele celního ředitelství v Katovicích a Vedoucího celního úřadu. Úřad řídí vedoucí, který je odpovědný za řádnou a včasnou realizaci úkolů úřadu před ředitelem Celního ředitelství v Katovicích.
Vedoucí Celního úřadu v Rybniku je místně příslušný jako orgán prvního stupně k vedení řízení ve věci: celních záležitostí, daní z dovozu zboží, spotřebních daní, palivového poplatku, daně z her, zejména k daňovému dozoru, tj. kontrole uvedené v čl. 30 odst. 2 bod 2 a 3 a dále odst. 3 bod 1 zákona o celní službě, a to pro okresy: gliwicki, obec Pawłowice z okresu pszczyńského, raciborski, rybnicki, tarnogórski (bez obce Ożarowice), wodzisławski a města: Gliwice, Jastrzębie - Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory z území Slezského vojvodství.
Územní pracoviště celní správy v Ratiboři
nadřazená organizace: Celní úřad Rybnik
kód organizace: 332030
adresa: 47-400 Racibórz , ul. Kościuszki 7 c
tel., fax: +48 32 415-99-28
e-mail: oc.raciborz@kat.mofnet.gov.pl
Úřední hodiny:
pondělí–pátek: 9:00–17:00

Celní řízení:
volný oběh
dočasné použití
přepracování pod celním dohledem
celní sklad
tranzit
pasivní zušlechťovací styk
aktivní zušlechťovací styk
vývoz

Popis:
Územní pracoviště celní správy v Ratiboři je oprávněno vykonávat činnosti v oblasti celní kontroly a dohledu nad zbožím, přidělování zboží některé z celně schválených určení, přísluší mu vyměřování a výběr celních a daňových plnění, vydávání potvrzení o řádném ukončení režimu tranzitu, může odebírat vzorky zboží, eviduje povolení zjednodušených postupů, vede pokladnu, rejstřík celního dluhu, zajišťuje celní pohledávky, přijímá deklarace o komunitárním pořízení zboží týkající se spotřební daně z osobních vozidel.

 

Městský úřad Opava

ul. Krnovská 71C
tel. +420 553 756 111
e-mail: posta@opava-city.cz
webová stránka:  opava-city.cz
 
Odbory, v nichž může podnikatel získat informace nebo podporu

Odbor obecní živnostenský úřad
tel. +420 553 756 601
e-mail: zivnosti.mmo@opava-city.cz
webová stránka: www.opava-city.cz
Odbor obecní živnostenský úřad se zabývá registrací živnostenské činnosti. Je to také místo, které podnikatelům poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti obchodního práva.

Odbor rozvoje města a strategického plánování
tel.  +420 553 756 352
e-mail: rozvoj@opava-city.cz
webová stránka: www.opava-city.cz

Odbor rozvoje města a strategického plánování se mj. zabývá získáváním externích finančních zdrojů a koordinuje činnosti související se zpracováním strategie rozvoje města.

Kancelář primátora
tel. +420 553 756 235
e-mail:  kancelar.primatora@opava-city.cz
webová stránka: www.opava-city.cz
Tento odbor zajišťuje mj. organizaci velikonočních a vánočních trhů a provoz Městského informačního centra.

Odbor hlavního architekta a územního plánu
tel. +420 553 756 850
e-mail: architekt.mmo@opava-city.cz
webová stránka: www.opava-city.cz
Odbor hlavního architekta a územního plánu je zodpovědný zejména za pravidelné zpracovávání územního plánu města.

Odbor majetku města
tel. +420 553 756 800
e-mail: majetek.mmo@opava-city.cz
webová stránka: www.opava-city.cz

Tento odbor rozhoduje o prodeji, pronájmu a výpůjčkách pozemků ve vlastnictví města. Tento odbor také vydává stanoviska týkající se veřejného prostoru – zejména reklamních ploch nebo stánků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            
Ratibořská hospodářská komora
ul. Batorego 7
tel. +48 32 415 51 89
e-mail:rig@raciborz.com.pl
webová stránka: http://www.rig-raciborz.pl
Ratibořská hospodářská komora – sdružení podnikatelů se věnuje mj. podpoře iniciativ zaměřených na hospodářský rozvoj, spolupráci s územní samosprávou s cílem určování směrů rozvoje hospodářských investic.

Cech různých řemesel v Ratiboři
ul. Kilińskiego 2
tel. +48 32 415 29 31
e-mail: cech@cechraciborz.com.pl
webová stránka: www.cechraciborz.com.pl
Cech různých řemesel (Cech Rzemiosł Różnych) je nevládní organizace sdružující podnikatele, jejímž hlavním úkolem je organizace praktické výuky profese pro mladistvé zaměstnance. Cech je také organizací, která integruje podnikatelské prostředí.

Okresní hospodářská komora Opava
ul. Nádražní okruh 695/27
tel. +420 553 714 259
e-mail. ohk@opava.cz
webová stránka: http://www.komora.opava.cz/
Okresní hospodářská komora Opava – sdružení podnikatelů, které se ve velké míře věnuje podporování podnikání a integraci podnikatelů a zastupování jejich zájmů.

 

Podporující partneři v České republice

Celní úřad, Územní pracoviště Opava

ul. Krnovská 73, 746 01 Opava

tel: +420 724 101 643

  e-mail: podatelna570000@cs.mfcr.cz
  webová stránka: https://www.celnisprava.cz/  

Celní úřad se mj. věnuje kontrole provádění společné zemědělské politiky, potírání obchodu s chráněnými druhy rostlin a živočichů, spravuje spotřební daně a dbá na to, aby nebyly porušovány celní předpisy České republiky.

 

Úřad práce v Opavě

ul. Bochenkova 2712/4, 746 01 Opava
tel: +420 950 142 300
webová stránka: www.portal.mpsv.cz
 e-mail: posta@uradprace.cz

Úřad práce Opava má obdobné úkoly jako jeho ratibořský protějšek. Hlavním úkolem je předcházení nezaměstnanosti. Úřad také realizuje dotační programy v rámci Evropského sociálního fondu s cílem zlepšení situace mládeže na trhu práce.

Státní úřad inspekce práce v Opavě
ul. Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel. +420 950 179 101

webová stránka: www.suip.cz
 e-mail: opava@suip.cz
Státní úřad inspekce práce je instituce, která především kontroluje, v jaké míře jsou zaměstnanci vystaveni porušování jejich práv vyplývajících z právních předpisů. Úřad také provádí kontroly v oblasti předpisů BOZP.

Okresní správa sociálního zabezpečení v Opavě
ul. Krnovská 2975/75, 746 98 Opava

tel. +420 553 604 101

 webová stránka: www.cssz.cz
 e-mail: posta.op@cssz.cz

Česká správa sociálního zabezpečení je protějškem polského ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších prvků sociálního zabezpečení v České republice. Tato instituce spravuje tzv. první pilíř, do kterého jsou odvody povinné.

Finanční úřad
ul. Masarykova třída 310/2, 746 01 Opava
tel. +420 553 681 111
webová stránka: http://www.financnisprava.cz/
e-mail: podatelna3216@fs.mfcr.cz
Finanční úřad v České republice provádí finanční kontroly a kontroly dotací. Zaměstnavatel má povinnost přihlásit zaměstnance na český finanční úřad. Daň z příjmů fyzických osob činí 15%, kdežto daň z právnických osob činí 19%.