Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Rzemiosło od zarania dziejów stanowiło dźwignię dla rozwoju cywilizacji. Miasta przez całe stulecia były ośrodkami tej dziedziny pracy człowieka i dlatego były centrami wzrostu dla całych regionów.

Historia zrzeszeń rzemieślniczych w Raciborzu jest prawie tak stara jak sama miejscowość. Pierwsze wzmianki o raciborskich cechach pochodzą już z XIII w. Obecnie w mieście stowarzyszeniem, które kładzie największy nacisk na ochronę tej grupy przedsiębiorców jest Cech Rzemiosł Różnych. Jest to najdłużej działająca organizacja pozarządowa zajmująca się sprawami gospodarczymi w mieście. Jej losy sięgają 1945 roku. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP). ZRP jest najstarszą (działającą od 1933r.) i największą (skupia w swoich szeregach ok. 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) organizacją samorządu gospodarczego w Polsce. W szczytowym dla siebie okresie działalności cech skupiał w swoich szeregach ok. 800 rzemieślników. Oprócz raciborskiego Cechu z ZRP funkcjonuje jeszcze 476 cechów rzemiosł, 180 spółdzielni oraz 28 izb gospodarczych. Na chwilę obecną raciborski Cech zrzesza 150 przedsiębiorców. Skupia on przedsiębiorców zajmujących się typową działalnością rzemieślniczą. Są to przede wszystkim firmy małe i średnie, ale wśród członków Cechu można znaleźć również tak duże firmy jak Sunex S.A., Staltech czy Firma Bruki Trawiński. Członkowie stowarzyszenia rekrutują się spośród przedstawicieli takich branż jak: fryzjerstwo, mechanika samochodowa, piekarstwo, cukiernictwo, budowlanka, stolarstwo i inne .

Praktyczna nauka zawodu - podstawowe zadanie Cechu

Podstawowym zadaniem Cechu jest nadzór nad praktyczną nauką zawodu. Ta część działalności stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o przepisy prawne zawarte w Ustawie o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 17 poz. 92) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).
Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego sprawowany przez tę federację przedsiębiorców polega na współpracy z lokalnym samorządem oraz dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych. Sprawując nadzór nad kształceniem młodocianych pracowników, nauka rzemiosła nie idzie w zapomnienie, a przedsiębiorcy zyskują wykwalifikowaną kadrę roboczą. Cech wpisuje się dzięki temu w system dualnego szkolenia zawodowego, w którym młody człowiek uczy się teorii swojego zawodu w szkole, natomiast praktykę zawodową odbywa w konkretnym przedsiębiorstwie. Obecnie Cech sprawuje nadzór nad 354 uczniami, którzy odbywają praktyki w 147 zakładach pracy. Stowarzyszenie kompleksowo przygotowuje ucznia do tego, by mógł zdobyć konkretny zawód. Zapewnia mu konkretne miejsce, w którym może odbyć praktykę, gwarantuje wymagane prawem standardy pracy, czuwa nad realizacją zawartej pomiędzy młodocianym a przedsiębiorcą umowy. Z drugiej strony dzięki Cechowi przedsiębiorca ma możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika, którego wiedzę i kompetencje weryfikuje egzamin. Stowarzyszenie pracodawców ustala także osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. Cech Rzemiosł nadzoruje proces kształcenia młodego człowieka przez 3 lata. Na końcu drogi czeka ich egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Do tej pory egzamin teoretyczny odbywał się w Katowicach, ale Cech, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych, (np. w zawodzie fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych) organizuje część egzaminów w Raciborzu. Stowarzyszenie organizuje także cykliczne spotkania instruktażowe ze szkolącymi mistrzami. Ponadto Cech uczestniczy w rozstrzyganiu potencjalnych sporów, które mogą pojawić się pomiędzy pracodawcą, a młodocianym pracownikiem. Wśród zadań Cechu znajduje się również prowadzenie rejestru pracodawców rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle.

Młody pracownik – prawdziwy skarb dla przedsiębiorcy

Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu Maria Smyczek podkreśla jak ważny jest to element w prowadzeniu działalności biznesowej zwłaszcza przez mniejszych przedsiębiorców. Według niej: - Gdy pracodawca wyszkoli sobie pracownika, o którym wie, że jest to dobry pracownik, to już go nie puści. To częsta praktyka, że uczniowie pracują u swoich mistrzów. Terminując w ten sposób, zdobywają dalej doświadczenie, ale i dostają możliwość stabilnego zatrudnienia. Cech jest właśnie tą instytucją, która stara się w jak największym stopniu zbliżyć młodego człowieka do tego, by dobrze poruszał się na rynku pracy, a jednocześnie, by pracodawcy mieli stały dopływ pracowników, których nie będą musieli doszkalać, tracąc w ten sposób czas i pieniądze. Przysposobienie młodego człowieka do zawodu jest szczególnie ważne właśnie w rzemiośle, gdzie często teoria stoi z boku, a na pierwszy plan wysuwa się praktyka i doświadczenie. Cech od niedawna zajmuje się w ramach działalności komercyjnej również kształceniem zawodowym osób dorosłych. Umożliwia mu to zarejestrowany dwa lata temu Ośrodek  Kształcenia Zawodowego „Rzemiosło” przy Cechu RR w Raciborzu. Sprawowanie pieczy nad procesem kształcenia przyszłych rzemieślników to niejedyny cel istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Zrzeszeni w stowarzyszeniu pracodawcy uzyskują dzięki niemu możliwość szerszej reprezentacji swoich interesów. Mniejszym przedsiębiorcom często bardzo trudno jest dotrzeć ze swoimi uwagami, skargami, potrzebami do odpowiednich instytucji. Cech nierzadko staje się więc mediatorem pomiędzy przedsiębiorcami a administracją i rozstrzyga spory w łonie samego środowiska pracodawców. Jednym z narzędzi rozwiązywania takich sporów jest sąd cechowy. Stowarzyszenie umożliwia także uzyskanie informacji dotyczących działalności różnych urzędów. Cech np. służy pomocą przedsiębiorcom, jeśli ci chcą sięgnąć po środki z Powiatowego Urzędu Pracy. W tym wypadku stowarzyszenie zapewnia przede wszystkim porady oraz wsparcie w kontaktach z instytucją.

Działalność integracyjna i charytatywna

Reprezentacja przedsiębiorców jest ściśle związana z integracją środowiska lokalnego biznesu i łącznością z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców m.in. z Raciborską Izbą Gospodarczą. Cech stara się w ramach swojej działalności pogłębiać integrację środowiska gospodarczego. Ta płaszczyzna działania stowarzyszenia to przede wszystkim organizacja wyjazdów integracyjnych i spotkań. Integracja środowiska zapewnia lepszy przepływ informacji oraz możliwość nawiązania lepszych relacji z pozostałymi partnerami biznesowymi. W ten sposób przedsiębiorcy łatwiej jest zdobyć kontrakt, negocjować lepszą cenę usługi lub towaru, czy zapewnić sobie kontrahentów. Cech realizuje się również w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, będąc na przykład współpartnerem  akcji charytatywnej pod nazwą „Pantofelek”.

Szkolenia i działania propagujące przedsiębiorczość

Działalność Cechu to również szereg innych działań, których celem jest wykreowanie lepszego środowiska dla rzemieślników. Stowarzyszenie organizuje więc szkolenia i specjalistyczne kursy o charakterze branżowym, dokształcającym i informacyjnym. Szkolenia te są przeznaczone dla konkretnych branż (np. spawania dla branży motoryzacyjnej, czy montaż rusztowań dla branży budowlanej) i co ważne dla wielu mniejszych przedsiębiorców mają charakter bezpłatny. Od wielu lat Cech zapewnia przedsiębiorcom pomoc instruktażowo – szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Organizacja stara się w swoich działaniach promować postawy progospodarcze wśród młodych ludzi. Jest partnerem w wielu przedsięwzięciach, które starają się promować przedsiębiorczość oraz wskazywać wagę, jaką gospodarka ma dla całego społeczeństwa. Dlatego też Cech jest jednym ze współorganizatorów jednej z najważniejszych inicjatyw w subregionie zachodnim, których celem jest wyłonienie najzdolniejszych potencjalnych przedsiębiorców. Przedsięwzięcie to nosi nazwę „Młodzieżowy lider biznesu”. W konkursie tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mierzą się w takich dziedzinach jak: przedsiębiorczość, finanse, czy ekonomia. Podopieczni Cechu biorą udział również w konkursach branżowych, takich jak konkurs fryzjerski czy wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Więcej na: www.cechraciborz.com.pl