Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie

Opawa jest miastem, w którym funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. Swoją siedzibę znalazły tu takie firmy jak: Teva, Ferram, Ostroj, Opavia Lu, Model Obaly, czy Brano.

Przekrój lokalnego biznesu jest tu bardzo szeroki i zaczyna się na dużych międzynarodowych firmach, a kończy na małych przedsiębiorstwach. Środowisko gospodarcze ma swoje forum. Jest nim powiatowa izba gospodarcza. Powiatowe Izby Gospodarcze w Czechach stanowią regionalne zaplecze Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej. Działa ona na podstawie ustawy 301 z 1992 o Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej. Izby skupiają w swoich szeregach prawie 14 tysięcy podmiotów gospodarczych (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych). Jednak dzieje niektórych powiatowych izb gospodarczych mają dużo dłuższe tradycje. Tak jest w przypadku Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie, której losy sięgają aż 1850 roku. Została ona założona mocą rozporządzenia ministerstwa handlu na podstawie patentu cesarza Franciszka Józefa.

Zasady funkcjonowania Izby Gospodarczej

Do głównych zadań Izby Gospodarczej należy przede wszystkim wspieranie działalności biznesowej (jednak bez uwzględnia sektorów takich jak rolnictwo i leśnictwo), a także ochrona interesów przedsiębiorców skupionych w ich szeregach. Jest to instytucja, która ma charakter apolityczny i jest ona niezależna od partii politycznych, organów samorządu terytorialnego i organów państwowych. Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej dzieli się na dwie części. W pierwszym przypadku osią podziału są branże, do których należą poszczególni przedsiębiorcy (w wyniku podziału branżowego funkcjonują 83 izby). W ramach branż izby podzielone są na 4 grupy. Pierwsza z nich obejmuje usługi transportowe, handel i turystykę. Druga grupa to budownictwo. W trzeciej grupie znajdują się firmy zajmujące się przemysłem. W grupie czwartej znajdują się przedsiębiorstwa zajmujące się usługami. W drugim przypadku podział jest natury geograficznej, a jego odzwierciedleniem jest fakt, że izba ma swoje oddziały regionalne (podział geograficzny stał się przesłanką do funkcjonowania 60 izb). W ramach podziału geograficznego wykształciły się izby krajowe (w liczbie 14) oraz izby powiatowe (w liczbie 46). Przedsiębiorca sam może wybrać, czy chce należeć do izby o charakterze regionalnym, czy też woli być członkiem izby o charakterze branżowym.

Zadania

Od 2004r. projekty ustaw, które dotykają prowadzenia działalności gospodarczej muszą uzyskać opinie Izby Gospodarczej.  Do obowiązków izby należy także promocja postaw progospodarczych, a także upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i przepisów traktujących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Izba działając na rzecz przedsiębiorców zajmuje się również szeroką działalnością doradczą i konsultingową w sprawach związanych z biznesem. Do jej zadań należy również współpraca z administracją (zarówno lokalną, jak i rządową), promocja własnej aktywności oraz polepszanie jakości komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami izby. Jednym z głównych zadań opawskiego zrzeszenia przedsiębiorców jest organizacja wsparcia dla czeskich firm w prowadzeniu działalności eksportowej. W ramach wykonywania swoich zadań izba ponadto wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego. Organizacja często zwraca uwagę na fakt, że system kształcenia nie może być oderwany od aktualnego stanu rynku pracy. Izba promuje ten rodzaj edukacji bazując na sprawdzonych w krajach Zachodniej Europy (Niemcy, Austria) dualnego systemu kształcenia. Według Izby właśnie ten model kształcenia zawodowego jest w stanie zapewnić wysoce wykwalifikowany personel dla przemysłu i sektora usługowego. Podstawą tego rodzaju kształcenia jest ścisła współpraca szkół zawodowych i przedsiębiorców i dlatego izby starają się kreować takie rozwiązania jak częste kontakty nauczycieli z sektorem gospodarczym, czy działania zmierzające ku zwiększeniu prestiżu i atrakcyjności praktyk zawodowych. Działalność stowarzyszenia przedsiębiorców to również sądy polubowne pomiędzy przedsiębiorcami oraz wsparcie innych alternatywnych sposoby prowadzenia sporów. Ważnym elementem funkcjonowania stowarzyszenia jest działalność informacyjna prowadzona za pośrednictwem mediów. W ramach tej działalności stowarzyszenie przedsiębiorców często komentuje decyzje gospodarcze, wyraża opinie świata biznesu wobec planowanych posunięć władz mających przełożenie na sytuację ekonomiczną Republiki Czeskiej i komentuje zmiany w prawie. Izby Gospodarcze prowadzą także szeroko zakrojone doradztwo w prowadzeniu własnej firmy. Przykładem tej aktywności organizacji jest udostępnienie na stronie internetowej poszczególnych izb poradnika dla początkujących (i nie tylko) przedsiębiorców. Dzięki temu poradnikowi potencjalny biznesmen może dowiedzieć się o rozmaitych aspektach funkcjonowania nowoczesnej firmy. W dokumencie znajdzie on informacje dotyczące m.in. podatków, rachunkowości, prawa pracy i kosztów założenia własnej działalności gospodarczej.

Projekty realizowane przez Powiatową Izbę Gospodarczą w Opawie

Wykonując swoje zadania w obszarze doradztwa dla przedsiębiorców opawska Izba zrealizowała projekt  pod nazwą „Wsparcie inwestycji w Opawie i szkolenia dla pracowników firm zrzeszonych w Powiatowej Izbie Gospodarczej w Opawie”.  W ramach tego projektu przeszkolono 460 pracowników opawskich firm. Szkolenia te objęły m.in. kadrę kierowniczą, pracowników marketingu i sprzedaży. Dzięki udziałowi w projekcie personel opawskich nabyło umiejętności w prowadzeniu negocjacji, skutecznym przywództwie, obsłudze arkuszy kalkulacyjnych i posługiwaniu się językiem angielskim i niemieckim. Izba jest członkiem europejskiego stowarzyszenia izb handlowych Eurochambers. Izba Gospodarcza w Czechach stara się w jak najszerszym stopniu  pracować w otoczeniu międzynarodowym. Ten format działalności izby znajduje swój realny wydźwięk w realizacji rozlicznych projektach, także finansowanych ze środków europejskich (np. pochodzących z Euroregionu Silesia). Izba funkcjonując poza granicami Czech  ma aspiracje do reprezentacji środowiska przedsiębiorców w relacjach z ważnymi instytucjami gospodarczymi. Reprezentanci stowarzyszenia spotykają się z przedstawicielami organizacjami nierzadko o zasięgu globalnym (takimi jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

 Działalność Międzynarodowa

Izby regionalne często specjalizują się we współpracy z różnymi państwami i i często nawiązują stosunki z partnerami o podobnym charakterze poza granicami Republiki Czeskiej. Tak jest również w przypadku Powiatowej Izby Gospodarczej w Opawie, której główny kierunek aktywności międzynarodowej wyznaczony jest przez Rzeczpospolitą Polską. Izba nawiązała partnerstwo z izbami gospodarczymi w Raciborzu, Opolu i w Rybniku. Najdłużej kształtuje się współpraca z sąsiednim partnerem raciborskim. Wkład izby na rzecz współpracy polsko – czeskiej  docenił Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej nagradzając tę organizację honorowym medalem za wkład w polepszanie stosunków polsko – czeskich. Na chwilę obecną izba skupia ok. 80 członków. W ramach izby realizuje się wiele projektów progospodarczych. Część z nich ma charakter transgraniczny i jest realizowana właśnie z Raciborską Izbą Gospodarczą. Do takich inicjatyw zaliczyć można czeski projekt „Biznes bez granic, czyli wymiana informacji i wspólne wyszukiwanie szans rozwoju pogranicza polsko - czeskiego”. Realizacja tego projektu w dużej mierze zasadzała się na dostrzeżeniu faktu, że jedną z podstawowych barier, na jakie napotyka przedsiębiorca po drugiej stronie granicy, jest brak wiedzy. Stąd też w ramach projektu przygotowano szereg wystąpień eksperckich w tej materii oraz posiłkowano się lokalnymi mediami po obu stronach granicy, by kreować postaw, które zachęcałyby do szukania rozwiązań dla swojego biznesu również poza granicami Czech – także w Polsce (i odwrotnie w przypadku polskiego przedsiębiorcy). W ramach projektu zorganizowano konferencje naukowe oraz nakręcono film promocyjny. Raciborska Izba Gospodarcza natomiast wespół z partnerem z Opawy organizuje „Międzynarodową Konferencję na temat Odnawialnych Źródeł. Oba te projekty były realizowane przy wsparciu Euroregionu Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – republika Czeska”, dzięki tzw. mikrograntom.

Więcej na: www.komora.opava.cz