Prowadzę działalność

WSPARCIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
44-200 Rybnik
tel. 32 431 50 25 lub 32 423 70 32

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101
41-500 Chorzów
tel. 32743 91 67, 32743 91 71, 32743 91 77
https://www.scp-slask.pl/,

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA FIRM:

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

 1. Badania i Rozwój
 2. Inteligentne specjalizacje
 3. Rozwój firm
 4. Technologie informacyjno – komunikacyjne
 5. Ochrona Środowiska
 6. Ekspansja Zagraniczna
 7. Szkolenia

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

PROGRAMY KRAJOWE

Program Inteligentny Rozwój

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Inteligentny Rozwój dostępne są na stronie http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/, .

PROGRAMY REGIONALNE

Regionalny Program dla województwa śląskiego

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa śląskiego można korzystać na dwa sposoby:

 • bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt,
 • oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Służby publiczne inne niż administracja
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Instytucje wspierające biznes
 • Instytucje nauki i edukacji
   

Działania w ramach RPO Województwa Śląskiego:

 • 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 • 3.2 Innowacje w MŚP
 • 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
 • 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach – nabór dla operatora

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
https://rpo.slaskie.pl/

 

2. POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 45 50 wew. 218 lub 219
www.pup-raciborz.pl

Formy wsparcia:

Powiatowy Urząd Pracy oferuje przedsiębiorcom i pracodawcom wsparcie w formie:

Pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy

- Pośrednictwo pracy

- Pomoc w doborze kandydata do pracy

- Pomoc w rozwoju zawodowym pracowników

- Poradnictwo zawodowe

Podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

- Staże i bony stażowe

- Przygotowanie zawodowe dorosłych

- Szkolenia i bony szkoleniowe

- Trójstronne umowy szkoleniowe

Refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników

 

Wsparcia tworzenia miejsc pracy

- Pomoc oferowana przez Doradcę Klienta

- Prace interwencyjne

- Roboty publiczne

- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

- Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

- Świadczenie aktywizacyjne

- Bon zatrudnieniowy

- Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+

- Grant na telepracę

- Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

- Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby powyżej 50 roku życia

- Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia

- Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

- Prace społecznie użyteczne

http://raciborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszen...

 

III. Śląski Fundusz Pożyczkowy

O PROGRAMIE 

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

RODZAJE POŻYCZEK

 1. Pożyczka na bieżące wydatki
 2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne
 3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki może być przeznaczona na finansowanie:

 1. wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.

Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być przeznaczona na finansowanie wydatków obejmujących:

 1. zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowiąca pomoc de minimis może być przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka na bieżące wydatki  udzielana jest  w złotych w kwocie od 25 000 zł do 600 000 zł

Pożyczka na wydatki inwestycyjne oraz preferencyjna pożyczka inwestycyjna udzielane są w złotych w kwocie od 25.000 zł do 1.000.000 zł

STRUKTURA FINANSOWANIA

Pożyczka udzielona na bieżące wydatki nie wymaga udziału środków własnych wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. 

Finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym , w tym preferencyjną pożyczką inwestycyjną wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką.

OKRES KREDYTOWANIA

Pożyczka na bieżące wydatki może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. Pożyczka na cele inwestycyjne może być udzielana na okres do 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (stanowiąca pomoc de minimis) oprocentowana jest według stałej stawki równej 1% w skali roku.

SPOSÓB SPŁATY

 • spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych,
 • spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Funduszu Górnośląskim S.A ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice oraz na stronie internetowej Funduszu Górnośląskiego S.A www.fundusz-silesia.pl, w dziale Pliki do pobrania, gdzie dostępne są niezbędne dokumenty.

KONTAKT TELEFONICZNY

(32) 200 84 00, 201 00 12
(32) 201 00 13, 200 84 48

 

http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/12,2,Slaski-Fundusz-Pozyczkowy