REGULAMIN SYSTEMU SILESIAinfo

REGULAMIN SYSTEMU SILESIAinfo

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zakres działalności realizowanej przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników poprzez Polsko – Czeską Gospodarczą Platformę Informacyjną SILESIAinfo, a w szczególności:

  1) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników, które są związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i Usług dodatkowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez System;

  2) zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;

  3) zasady ochrony danych osobowych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

   

  1. W Regulaminie użyto określeń o następującym znaczeniu:

   1) Usługodawca – Miasto Racibórz z siedzibą w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu; Usługodawca jest jednocześnie Administratorem Systemu.

   2) Podmiot prowadzący – wyznaczony przez Usługodawcę podmiot umocowany do prowadzenia i redagowania Serwisu www oraz prowadzenia Katalogu Firm, na potrzeby Administratora.

   3) System – platforma gospodarcza SILESIAinfo powstała w ramach projektu „Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita, której celem jest realizacja działań wspierających rozwój biznesu w regionie miast Raciborza i Opawy; w skład Systemu wchodzi Serwis internetowy SILESIAinfo.org (zwany dalej: Serwis) oraz Katalog Firm umieszczony pod adresem SILESIAinfo.org/katalog-firm, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi wobec Użytkownika.

   4) Użytkownik – korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba reprezentująca osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która posiada siedzibę, oddział, filię na terenie powiatu raciborskiego i opawskiego oraz widnieje w ewidencji CEIDG i/lub KRS;

   5) Partnerzy projektu – Miasto Racibórz, Miasto Opawa, Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Powiatowa Izba Gospodarcza;

   6) Partnerzy wspierający – Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy w Raciborzu, Urząd Celny, Powiatowa Komenda Policji.

   7) Świadczenie Usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemu teleinformatycznego, na żądanie Użytkowników, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907. z późn. zm.).

   8) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, określone w Wykazie usług Systemu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu;

   9) Konto – zbiór informacji szczegółowo opisujący Użytkownika oraz prowadzoną przez Użytkownika działalność gospodarczą, które Użytkownik może samodzielnie modyfikować.

   10) Wpis Firmy – dane prowadzonej działalności gospodarczej Użytkownika publikowane w Katalogu Firm. Użytkownik może posiadać kilka Wpisów Firm w Katalogu Firm, zgodnie z ewidencją CEIDG i/lub KRS. Wpis Firmy zawierać może dane teleadresowe, opis skrócony i rozszerzony oraz mapkę i zdjęcia.

   11) Katalog Firm - umieszczony pod adresem SILESIAinfo.org/katalog-firm branżowy wykaz Firm Użytkowników zawierający wyszukiwarkę według branż i podbranż, nazwy firmy, słów kluczowych. Katalog Firm zawiera Firmy prowadzone przez zarejestrowanych Użytkowników Systemu.

   12) Serwis – część informacyjna Systemu SILESIAinfo, prowadzona w postaci strony internetowej w oparciu o adres SILESIAinfo.org. W Serwisie publikowane są informacje prasowe o charakterze gospodarczym. Informacje publikowane w Serwisie są ogólnodostępne.

   § 2

   Zasady korzystania z Systemu

    

   1. Korzystanie ze wszystkich usług Systemu jest bezpłatne i dobrowolne.
   1. Warunkiem korzystania z Systemu jest dokonanie rejestracji. Warunkiem rejestracji, a następnie edytowania, uzupełnienia oraz aktualizacji swoich danych kontaktowych oraz informacji o prowadzonej działalności jest:

    1) akceptacja treści Regulaminu.

    2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. 1 nr 119 poz. 1 z 2016).

    3) wyrażenie zgody na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług Systemu.

   2. Rejestracji w Systemie mogą dokonać Użytkownicy wskazani w § 1 ust. 2 pkt 4).
   3. Całkowity zakres Usług świadczonych przez System jest dostępny dla Użytkownika dopiero po rejestracji i założeniu Konta w Systemie.
   4. Proces rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika następuje po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, które są wysyłane do Podmiotu prowadzącego w celu weryfikacji i akceptacji.

   § 3

   Prawa i obowiązki użytkowników

    

   1. Użytkownik Systemu ma prawo do edytowania, uzupełnienia oraz aktualizacji swoich danych kontaktowych oraz informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. Użytkownik ma również prawo do czasowego lub stałego wstrzymania ich publikacji bądź ich usunięcia.
   2. Użytkownik, po uprzednim skierowaniu wniosku do Podmiotu prowadzącego, może wyrejestrować się z Katalogu Firm i zrezygnować z korzystania z Systemu. Po rezygnacji, dane o Użytkowniku oraz jego prezentacja zostaną usunięte z Systemu.
   3. Podmiot prowadzący może okresowo wysyłać informacje do Użytkowników w celu potwierdzenia ich aktywności. Konto Użytkownika może być usunięte z Systemu przez podmiot prowadzący jeśli nie otrzyma potwierdzenia aktywności Użytkownika.
   4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług w przypadku udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim ustanowionego przez siebie loginu i hasła pozwalającego na dostęp do Konta tj. zasobów Systemu.
   5. Użytkownik zobowiązany jest do niepodawania na swoim koncie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających Regulamin i zasady współżycia społecznego, jak również do korzystania z Systemu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz nie może działać na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
   6. Zarejestrowany Użytkownik może posługiwać się logotypem SILESIAinfo (do pobrania na stronie SILESIAinfo.org) wyłącznie w celu promocji Systemu oraz identyfikowania się Użytkownika z założeniami Systemu. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania logotypu na żądanie Usługodawcy, np. w przypadku posługiwania się logotypem SILESIAinfo w celach niezwiązanych z promocją Systemu oraz identyfikowaniem się Użytkownika z założeniami Systemu.

    

   § 4

   Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

    

   1. W celu skorzystania z Usług Systemu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym, a w szczególności niezbędne jest podłączenie Internetu oraz posiadanie niezbędnego oprogramowania.
   2. Wszelkie koszty związane z połączeniem poprzez sieć Internet oraz przygotowaniem
    i konfiguracją urządzeń komputerowych w celu korzystania z Systemu obciążają Użytkownika.
   3. Usługi Systemu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według decyzji Usługodawcy. Użytkownik we własnym zakresie opracowuje, umieszcza i edytuje dane o prowadzonej działalności gospodarczej.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub braku akceptacji treści zamieszczanych w Systemie przez Użytkowników lub odmowy realizacji usług jeżeli treści zamieszczane przez Użytkowników naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu.

   § 5

   Polityka prywatności

   1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

    

   2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. 1 nr 119 poz. 1 z 2016).

    

   3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
   1) nazwisko i imię;
   2) adres;
   3) adres poczty elektronicznej;
   4) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
   5) NIP.

    

   4. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl  , tel. 32 755 06 00.

    1)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.

    2) Celem przetwarzania danych osobowych jest korzystanie z serwisu Silesia Info na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

    3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. 1 nr 119 poz. 1 z 2016).

    4) Odbiorcą danych jest Miasto Racibórz.

    5)Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia danych przez osobę, której one dotyczą.

    6)W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom przysługuje prawo do:

    a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

    b) sprostowania danych osobowych,

    c) żądania usunięcia danych,

    d) żądania ograniczenia przetwarzania,

    e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

    f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe korzystanie z usług serwisu określonych w niniejszym regulaminie.

    8) Dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.

     

    5. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

    6. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z usług.

     § 6

     Postanowienia końcowe

      

     1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane w Systemie na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może podjąć decyzję o wykreśleniu z Systemu,o której jest zobowiązany poinformować Podmiot prowadzący.
     2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby System (Serwis oraz Katalog Firm) oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, w szczególności spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
     3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Systemu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
     4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Systemu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, siły wyższej i zdarzeń losowych (przez które należy rozumieć: huragan, tornado, powódź, stan klęski żywiołowej lub inne stany zrównane ze stanem klęski żywiołowej), z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
     5. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Systemu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego1994 (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191z późn. zm.).
     6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Systemem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

      

     Załącznik 1

      

     Wykaz usług oraz funkcji Systemu SILESIAinfo:

      

     1. Publikacja Firmy Użytkownika w Katalogu Firm – dzięki tej usłudze Użytkownik ma możliwość zaprezentowania swojej Firmy (prowadzonej działalności, również w filiach, oddziałach) w Katalogu Firm, w postaci podstawowych danych teleadresowych, strony www, zakresu działalności (branże, słowa kluczowe), opisu zakresu działalności. Użytkownik może zamieścić zdjęcia i logotyp swojej Firmy. Lokalizacja Firmy wyświetla się na mapie. Dodanie nowego przedmiotu działalności jako nowej Firmy przez Użytkownika wymaga akceptacji Podmiotu prowadzącego. Wszystkie wpisy o Firmie muszą być zgodne z wpisem do CEIDG lub KRS.Po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość edycji własnego Konta, które zawiera dane kontaktowe Użytkownika oraz obowiązkowo NIP prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby głównej, a także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, o ile Użytkownik je posiada. Dane Użytkownika są widoczne wyłącznie dla Usługodawcy, nie są publikowane w Katalogu Firm. W celu promocji swojej Firmy Użytkownik może korzystać z bezpłatnej Prezentacji Firmy w Katalogu Firm. Po zalogowaniu Użytkownik dodaje Firmy do swojego Konta, w których wprowadza lub edytuje informacje o prowadzonej działalności (patrz: Publikacja Firmy Użytkownika). Rejestracja w Systemie polega na założeniu Konta Użytkownika co jest niezbędne do pełnego wykorzystania funkcjonalności Systemu. Konta Użytkowników zatwierdza Podmiot prowadzący. Uwaga: Usługodawca zaleca przed rejestracją Konta Użytkownika sprawdzenie czy nie istnieje Prezentacja Firmy Użytkownika w Katalogu Firm, wprowadzona przez Usługodawcę w ramach projektu budowy Systemu na podstawie dostępnych informacji w CEIDG oraz innych źródeł po wcześniejszej weryfikacji. W przypadku  określonym powyżej Użytkownik może:
      1. zarejestrować Konto Użytkownika – Podmiot prowadzący przypisze prezentację Firmy Użytkownika do nowego Konta, które następnie może być edytowane przez Użytkownika,
      2. zwrócić się do Podmiotu prowadzącego przez formularz w dziale Kontakt w celu przesłania wskazówek na temat połączenia Prezentacji Firmy z nowym Kontem.

      

     1. Zamieszczanie ogłoszeń Firmy – usługa umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom publikowanie ogłoszeń. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest treść związana wyłącznie z wykonywaną działalnością gospodarczą. Dodanie nowego ogłoszenia przez Użytkownika wymaga akceptacji Podmiotu prowadzącego. Ogłoszenia można dodać z poziomu Konta Użytkownika w ramach opublikowanej Firmy, wpis można dowolnie edytować lub usuwać. Ogłoszenia mogą być wzbogacane o dodatkowy element graficzny lub zdjęcia. System posiada odrębną wyszukiwarkę ogłoszeń. Przed publikacją ogłoszenie wymaga akceptacji Podmiotu prowadzącego.
     2. Wyszukiwanie treści w serwisie www - Dzięki wyszukiwarce na stronie SILESIAinfo.org można wyszukać dowolne treści w tytułach i artykułach Serwisu.
     3. Funkcja zapytań - Zarejestrowany Użytkownik może wysłać do Podmiotu prowadzącego zapytanie, zgłoszenie, temat, problem. Podmiot prowadzący podejmuje decyzję w jaki sposób i gdzie niniejsze zapytanie (problem) skierować oraz gromadzi informacje zwrotne do Użytkownika tj. publikuje na stronie www.SILESIAinfo.org , przekazuje temat odpowiednio do Usługodawcy, Partnerów Projektu lub Partnerów Wspierających, wysyła odpowiedzi do Użytkownika.
     4. Funkcja konsultacyjna – Podmiot prowadzący może wysyłać do zarejestrowanych Użytkowników temat do konsultacji w zakresie gospodarki, planowanych inwestycji, opinii o przedsięwzięciach gospodarczych itp. Informacja będzie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Użytkownika. Przykładowe tematy mogą być kierowane do wszystkich Użytkowników lub wybranych grup ze względu na specyfikę np. branże, lokalizację itp. Z uwagi na konieczność weryfikacji aktywnych Użytkowników Systemu, może okresowo prosić o potwierdzenie otrzymania informacji pocztą mailową. Brak potwierdzenia aktywności może spowodować usunięcie Konta Użytkownika.
     5. Funkcja informacyjna – Podmiot prowadzący może wysyłać cykliczny newssletter do zarejestrowanych Użytkowników z informacjami gospodarczymi zaczerpniętymi z serwisu SILESIAinfo.org. W newsletterze zawarte będą linki do pełnych informacji na stronie SILESIAinfo.org lub serwisów zewnętrznych np. Partnerów Projektu. Informacja będzie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Użytkownika.