Ulgi oferowane przez miasto

Urząd Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz
Zapraszamy do zapoznania się z ulgami przygotowanymi przez Urząd Miasta Racibórz.

 

 

 

 

 

 

 

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Miasto Racibórz oferuje od kilku lat ulgę w podatku od nieruchomości. Obecnie jest ona dostępna na podstawie Uchwały nr XLI/576/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą:

 • nowo wzniesionych na podstawie pozwolenia na budowę budynków i budowli, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • budynków już istniejących w których dokonano przebudowy i nadbudowy na podstawie pozwolenia na budowę, w których przez ostatnie 3 lata od daty złożenia wniosku nie była prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnienie od podatku dotyczy tylko tej części budynku, która została  przebudowana lub nadbudowana.

Przez budynki i budowle należy rozumieć: budynki i budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota zwolnienia określonego w okresie 3 lat nie może przekroczyć 50% udokumentowanych nakładów na inwestycję.

Warunki uzyskania zwolnienia:
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty tj.:

 1. zestawienie nakładów na inwestycję potwierdzonych uwierzytelnionymi kopiami dokumentów wraz z ewidencją środków trwałych,
 2. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu,
 3. pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Miasta Racibórz,
 5. potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 6. oświadczenie o wielkości otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat wraz z zaświadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis,
 7. oświadczenie o niezaistnieniu przesłanek określonych w  § 3 niniejszej uchwały,
 8. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków,
 9. informację o każdej innej pomocy publicznej jaką otrzymał (nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis udzielona na podstawie przedmiotowej uchwały lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
 10. pisemne oświadczenie, iż podatnik nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych  dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych wraz z dokumentami pozwalającymi ocenić jego sytuację tj.: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy lub innych dokumentów zamiennie, gdy ww. nie są sporządzane przez podmiot ubiegający się o zwolnienie,
 11. informację o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych.

 
Uchwała Nr XLI/576/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis – dać na nią przekierowanie tylko się coś nie otwiera!
Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.

 

ULGI W PODATKU DOCHODOWYM DLA FIRM INWESTUJĄCYCH W STREFIE EKONOMICZNEJ

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:
1.    Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne:
a.    dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych,
b.    dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

2.    Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o kreację nowych miejsc pracy:
a.    łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 25% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie,
b.    dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20% więcej.

 

Szczegóły dostępne na stronie:
http://ksse.com.pl/ulga-w-podatku-cit,7.