Vademecum przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z pomocnymi informacjami dotyczącymi zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Raciborzu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność gospodarcza - według zapisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest to "zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". Prowadzenie działalności gospodarczej dozwolone jest każdej osobie na równych warunkach. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje tzw. Konstytucja Biznesu, w skład której wchodzą ustawy:

 • Prawo przedsiębiorców
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG)

Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składasz na formularzu CEIDG-1.

Masz do wyboru kilka możliwości złożenia wniosku o wpis do ewidencji:

1. Wniosek o wpis do CEIDG online

Złóż wniosek online

Najwygodniejszą formą jest przygotowanie i podpisanie wniosku online. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go podpisem elektronicznym, Profilem Zaufanym lub bankowością internetową.

Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią Ci uzupełnianie kolejnych rubryk.    

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego, możesz wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie.

Zarejestruj firmę przez bankowość elektroniczną

Od stycznia 2018 roku wybrane banki umożliwiają rejestrację działalności przez bankowość elektroniczną. Procedura rejestracji odbywa się w formie elektronicznej i bez konieczności wizyty w urzędzie. Rejestracja firmy przez bank jest bezpłatna.

2. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w sposób tradycyjny

Osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do urzędu gminy.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ważne! Wniosek o wpis do ewidencji CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Wysłanie listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Załóż firmę przez telefon

Jeśli chcesz zarejestrować firmę, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu.

Ważne informacje

 • Wpis w CEIDG z danymi Twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.
 • Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG!
 • Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! 
 • Masz prawo "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed wskazaną późniejszą niż rejestracja datą rozpoczęciem wykonywania działalności. Wpis nie będzie widoczny w CEIDG, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o nierozpoczęciu działalności.

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym.  W przypadku ZUS, w ciągu siedmiu dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS (jako ubezpieczony). 

Zgłoszenie do ZUS przez CEIDG

Jeśli zakładasz firmę i chcesz zgłosić siebie lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS, teraz możesz zrobić to za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA  i ZUS ZZA oraz:

 • zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania (ZUS ZCNA),
 • zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA),
 • zgłoszenia wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń, np. w przypadku zakończenia działalności (ZUS ZWUA)

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, nadal musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

VAT

Jeśli będziesz płacił VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinieneś we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Możesz go także dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.

Jeśli prowadzisz działalność reglamentowaną, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. 

Twój wpis w CEIDG

Wpis do ewidencji (dane dotyczące Twojej firmy) będą dostępne w Bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować. Każdy zainteresowany (np. urząd) znajdzie tam Twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że Twoja firma znajduje się w rejestrze.

Spółka cywilna

Aby spółka cywilna powstała, przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. Ważne, że taka umowa może być spisana w zwykłej formie pisemnej – nie wymaga udziału notariusza.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej, wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Dodatkowe informacje

We wniosku należy podać kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej. Niezbędne jest także wybranie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś obywatelem UE i nie masz zarejestrowanej działalności w innym niż Polska kraju członkowskim, możesz zarejestrować działalność na takich samych zasadach, jak Polacy.

 

Ważne! Zmiany od 30 kwietnia 2018 r.

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej?

Od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z tzw. ulgi na start:

Rejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale jako przedsiębiorca nie będziesz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi przez 6 miesięcy od kiedy rozpoczniesz swoją działalności gospodarczą. Musisz jednak spełnić łącznie następujące warunki:

 • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Możesz zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności, musisz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę na to ubezpieczenie.Jeśli prowadzisz tzw. działalność nierejestrową (bez konieczności rejestracji w CEIDG) to nie jesteś wówczas objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.

 

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców można znaleźć na tym portalu. www.biznes.gov.pl