Ratibořská hospodářská komora

Ratibořská hospodářská komora je organizace, která sdružuje různé podnikatele a podniky z Ratibořského okresu.

Byla založena v roce 1990 a nyní jsou v její členské základně tak významné firmy jako je RAFAKO, Ensol, Rafamet, Rameta, SGL Carbon, a také menší podniky. Členy komory jsou jedny z největších firem z energetického odvětví, které realizují mnohamilionové investice po celé zemi, ale také místní podniky, které zaměstnávají několik zaměstnanců. Členem komory se může stát každá osoba nebo firma, která provozuje živnostenskou činnost. 

Statutární úkoly Ratibořské hospodářské komory

Základním statutárním cílem Ratibořské hospodářské komory je především podporování rozvoje podnikání v regionu. Důležitou statutární činností Komory je zpracovávání směrů rozvoje hospodářských investic ve spolupráci s územní samosprávou. Tyto úkoly jsou realizovány vytvořením podmínek pro spolupráci mezi různými podnikatelskými subjekty, zastupováním zájmů členů komory ve vztahu k jiným partnerům společenského života jako je např. veřejná správa. Komora se také podílí na přípravě dokumentů určujících směry opatření, které podporují podnikání v regionu. Ratibořská hospodářská komora se pravidelně setkává se zástupci vedení města a okresu a upozorňuje na problémy, kterým podnikatelé čelí. Za tímto účelem komora pořádá setkání jak s primátorem města Ratiboře, tak i s přednostou Ratibořského okresu. Pokud dojde mezi podnikateli ke sporu, úkolem komory je také vyjednávání. Takové spory se komora snaží řešit smírem. Velmi důležitým nástrojem pro podporu sdružených podnikatelů jsou iniciativy zaměřené na to, aby podnikatel získal úvěr za výhodných podmínek. Sdružení také svým členům poskytuje poradenské a konzultační služby s cílem řešit problémy finančního, právního a organizačního rázu. Podnikatelé vědí, jaký význam má pro podnikání reklama a marketing, a proto ke statutárním úkolům komory patří také „poskytování všestranné informace, zprostředkování a reklamy přínosné pro členy“. Za tímto účelem provozuje sdružení vlastní vydavatelskou činnost. Při naplňování vytyčených cílů využívá Ratibořská hospodářská komora různých nástrojů. Komora zaměstnává právního poradce, který členským podnikům poskytuje právní poradenství zdarma. Komora také spolupracuje s inspektory BOZP. Tato spolupráce umožňuje pořádat školení, která mají buď skupinovou nebo individuální formu. 

Propagace podnikání

K úkolům, které komora realizuje, aby mohla příslušně co nejvíce zastupovat zájmy zaměstnavatelů, patří mj. organizace školení, propagace živnostenské činnosti provozované jednotlivými členy komory, zřizování fondů a stipendií určených na podporu podnikatelských záměrů. S ohledem na to, že v posledních letech dynamika rozvoje polské ekonomiky souvisí se členstvím v Evropské unii a evropskými fondy, je velmi důležitá činnost komory v oblasti pořádání konferencí, které poskytují nezbytné informace v oblasti čerpání evropských prostředků. Významným úkolem Ratibořské hospodářské komory je propagace podnikatelsky příznivých postojů mezi mládeží. Tuto funkci komora naplňuje spolupořádáním každoroční soutěže s názvem „Mládežnický lídr podnikání“, jejímž cílem je vybrat mezi studenty středních škol osoby, které vykazují v největší míře smysl pro podnikání. Cílem soutěže je zejména najít studenty, kteří mají nadprůměrné nadání jako potenciální podnikatelé. Takto se sdružení snaží v co největší míře integrovat mládež s podnikatelským prostředím, a tím pozitivně ovlivňuje budoucí hospodářskou strukturu regionu. 

Charitativní a integrační činnost

Komora se zapojuje i do charitativní činnosti a tímto se snaží podnikatele naklonit  myšlence společenské odpovědnosti podnikání. Důkazem této činnosti je pravidelně pořádaná akce „Vánoce srdcí” (Gwiazdka serc). Jedná se o charitativní koncert, na kterém vystupují známé osobnosti. Výtěžek z prodaných cihel je v plné výši určen pro potřebné. Akce se koná od roku 2000. Komora se také snaží zapojovat do aktivit zaměřených na budování občanské společnosti. Nabádá k veřejné debatě, veřejně se dotýká otázek důležitých pro rozvoj podnikání, pobízí k účasti ve veřejném dění. Významnou součástí činnosti této organizace, která sdružuje podnikatele, je propagace podnikání formou výběru lídrů místního byznysu a osob, které významně přispěly k místní ekonomice. Jedním z nástrojů pro naplnění tohoto cíle je akce „Pilíř Ratibořska” (Filar Ziemi Raciborskiej), která je pořádána od roku 2008. Tato akce je realizována při spoluúčasti primátora města Ratiboř a přednosty Ratibořského okresu. Ceny v této soutěži jsou udělovány v 6 kategoriích: velké firmy, malé/střední podniky, drobní živnostníci, řemeslo a ve společenské kategorii. 

Mezinárodní činnost

Šestou kategorií, ve které jsou udělovány ceny, je přeshraniční spolupráce. Tento poslední bod je od začátku existence Ratibořské hospodářské komory důležitou součástí fungování organizace. Ve stanovách komory je zapsáno, že k jejím úkolům patří „navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů s jinými komorami a organizacemi“. Ještě na začátku 90. let XX století navázala komora spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Opavě. Díky spolupráci těchto dvou podnikatelských sdružení se podařilo realizovat projekty podpořené z evropských finančních prostředků prostřednictvím Euroregionu Silesia s názvem „Podnikání bez hranic” a „Mezinárodní akce Pilíř Ratibořska". Cílem tohoto posledního projektu je navázání nových a udržení dosavadních obchodních kontaktů uzavřených mezi českými a polskými obchodními partnery. První ročník akce byl doprovázen konferencí věnovanou obnovitelným zdrojům energie. Tato problematika je pro Ratibořskou hospodářskou komoru velmi významná, protože ochrana životního prostředí patří k hlavním úkolům této organizace. Ratibořská hospodářská komora je organizace, která zastupuje podnikatele na mnoha úrovních a snaží se provozovat svou činnost v co nejširším záběru. Komora je proto otevřená stále novým institucím – samosprávě, podnikatelským organizacím z České republiky a také Cechu různých řemesel (Cech Rzemiosł Różnych), se kterým byla dohoda podepsána již v roce 2004.

Účast Ratibořské hospodářské komory ve Slezském hospodářském partnerství

Komora se zapojuje také do činnosti Slezského hospodářského partnerství, k jehož základním cílům patří vyvíjení společných iniciativ ve spolupráci s územní samosprávou a dalšími organizacemi. Cílem je hlubší působení na rozvoj podnikání, vytváření pozitivního hospodářského lobbingu zaměřeného na rozvoj regionu a místních podnikatelských subjektů, inspirování aktivit samosprávy k většímu zapojení pro získávání externích prostředků (zaměřených zejména na investice ekologického charakteru a související s budováním zázemí pro malé a střední podniky). Díky účasti ve Slezském partnerství má komora také větší možnosti pořádat konference a školení, která jsou pro zástupce malých a středních podniků velmi potřebná. Účast ve Slezském partnerství má ještě jednu výhodu – umožňuje mnohem širší aktivity mezinárodního charakteru (včetně přeshraničních). Ratibořská hospodářská komora se také významně zapojuje do propagace aktivit směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti místní ekonomiky. Příkladem v této oblasti je např. čestná záštita nad Fórem průmyslu energetiky a biomasy, které je významnou akcí v celostátním měřítku.

Více na: www.rig-raciborz.pl