Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim SA.

Celem głównym projektu, opiewającego na kwotę 24,6 mln zł, jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP, promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Wśród celów szczegółowych znajdują się m.in. przyciągnięcie przedsiębiorców i mieszkańców z kraju i z zagranicy, zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej, budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. W obecnej sytuacji projekt zostanie dostosowany do bieżących potrzeb przedsiębiorców z województwa śląskiego, dla których zostaną przygotowane seminaria i spotkania online. Mimo bieżących ograniczeń będziemy planować spotkania z partnerami zagranicznymi i krajowymi, które będą miały za zadanie podtrzymywać i budować relacje biznesowe tak aby po opanowaniu epidemii móc wrócić do współpracy.
Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie realizowane w perspektywie krótko i długoterminowej.

I. Perspektywa krótkoterminowa.
W najbliższym czasie działania w ramach projektu koncentrować się będą na:

• organizacji spotkań z przedsiębiorcami dotyczących możliwości rozwijania firmy poprzez działania nastawione na internacjonalizację – pierwsze spotkanie/webinarium odbędzie się 21.04.2020 r.
• uruchomieniu Akademii Internacjonalizacji – bezpłatny dostęp do niezbędnej wiedzy nt. rynków zagranicznych np.: uregulowania prawne, ekonomiczne, wymagane dokumenty, certyfikaty.
• budowie bazy danych przedsiębiorstw zainteresowanych procesem internacjonalizacji swojej działalności (mapowanie potrzeb i wyzwań), dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie działań do bieżącej sytuacji oraz przygotowanie się na okres po zakończeniu epidemii.
Wszystkie informacje i terminy webinariów i spotkań w ramach Akademii Internacjonalizacji będą zamieszczane na stronie: https://invest-in-silesia.pl/ oraz na fanpage’u InSilesia.

II. Perspektywa długoterminowa.

Wsparcie dla przedsiębiorców po zakończeniu epidemii będzie realizowane poprzez:
• organizację misji zagranicznych i przyjazdowych – rozmowy B2B, B2C, weryfikacja rynków, poszukiwanie nowych kontrahentów;
• organizację targów zagranicznych – możliwość bezpłatnego uczestnictwa firm na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie;
• współorganizację krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym – możliwość bezpłatnego uczestnictwa na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, nr tel. +48 32 77 40 657 gospodarka@slaskie.pl