Przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej

Działka położona jest w Raciborzu, w dzielnicy Ostróg. Jest skomunikowana poprzez ul. Gospodarczą z ul. Cecyliii ul. Komunalną, łączącą się z ul. Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic.Wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową,kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Sieć energetyczna i gazowa mogą być zrealizowane przez przedsiębiorstwa sieciowe, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez nabywcę.Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji glinyi żwiru.Działka   objęta   jest   Katowicką   Specjalną   Strefą   Ekonomiczną.   Zgodnie   z   art.   8   ust.   2   ustawy   z   dnia20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j.  Dz.U.  z 2019 r., poz. 482  z późn.zm.),zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze strefy.

Przetarg odbędzie się 6 października 2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz.

Wadium w kwocie 19 000,00 zł winne być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.

Szczegółowe informacje: https://linkd.pl/9usr